Moduły i rozszerzenia

Print PDF
There are no translations available.

System składa się z kilku modułów, pełniących różne funkcje, najczęściej kluczowe w działaniu  firmy.

 

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Pełna informacja ilościowo-wartościowa o towarach, obrotach bieżących i historycznych

»  dowolna ilość magazynów w tym rozproszonych terytorialnie,

»  natychmiastowa aktualizacja stanów magazynowych,

»  dokumenty PZ, MM, WZ, RW i inne,

»  inwentaryzacja,

»  możliwość utrzymania informacji o numerach seryjnych, datach ważności, miejscach składowania,

»  dowolna ilość cen dla każdego towaru,

»  analiza ruchu towarów w magazynie, poziomu zapasów i niedoborów, towarów przeterminowanych, i zalegających od podanego dnia.

» obsługa magazynów wysokiego składowania, sektorów.


Sprzedaż

Kompletna obsługa sprzedaży towarów, produktów i usług dla płatników VAT

»  faktury VAT, rachunki bez VAT, paragony, korekty, transakcje UE, faktury eksportowe

» szybki podgląd obrotów i rozliczeń z kontrahentem w trakcie fakturowania, możliwość blokowania sprzedaży w zależności od terminów płatności i wysokości kredytu,

»  dostęp do historii transakcji klienta dowolną ilość lat wstecz (kto co kupił, kiedy i za ile),

»  rozbudowany system marż i upustów przy sprzedaży,

»  możliwość korzystania z kilku systemów obliczania cen sprzedaży (ceny hurtowe, detaliczne z systemem marż lub bez, ceny kalkulowane na podstawie kursów walut, cen zakupu itp.),

»  rejestrowanie zamówień od klientów z rezerwacją towaru i generowanie faktur lub rachunków wg zamówień,

»  możliwość sprzedaży z wybranej dostawy, kontrolowania nr seryjnych, dat ważności,

» bieżący podgląd stanów magazynowych i kolejnych dostaw,

»  duże możliwości korygowania dokumentów, anulowanie rachunków, wystawianie duplikatów,

»  sprzedaż z rejestracją przedstawicieli, sprzedawców, zleceń z rozliczeniem wyników na sprzedaży,

»  automatyczne księgowania do należności i rejestry VAT (dzienne, miesięczne),

»  definiowalny wygląd i zawartość dokumentów sprzedaży,

»  emisja kompletu dokumentów: Faktura, KP, WZ, Tabele dekretacyjne. Możliwość kierowania wydruków na kilka drukarek, serwer do masowych wydruków dokumentów.

 

Kontrola linii kredytowych dla odbiorców

Automatyczna kontrola salda rozrachunków i wielkości przyznanego kredytu dla odbiorcy.

Współpraca z kasami fiskalnymi (POSNET, ELZAB)

Obsługa kodów kreskowych

»  współpraca z czytnikami kodów na stanowiskach sprzedaży i znakowanie towarów,

»  obsługa kolektorów danych,

»  integracja z mobilnymi systemami sprzedaży w oparciu o kody kreskowe.

Moduł alarmów biznesowych

System rejestruje i sygnalizuje:

»  transakcje z klientami, którzy mają przeterminowane płatności,

»  zaniżone ceny i marże,

»  zmian cen.


Zakup

Obsługa zakupów na faktury, rachunki, z importu i dostawy ze składów celnych

 

»  rejestracja faktur i rachunków dostawców ze sprawdzeniem poprawności wyliczenia VAT,

»  kontrola i wyliczanie cen zakupu i sprzedaży w oparciu o marże, ceny dewizowe itp.,

»  automatyczna przecena zapasu magazynowego,

»  pełne wspomaganie przygotowania zamówień do dostawców,

»  analizy zakupów wg dostawców i towarów,

»  automatyczne księgowanie zobowiązań,

»  rejestry zakupów w tym do VAT (dzienne, miesięczne).

 

Zamówienia

Pełna obsługa zamówień towarów i usług. Obsługa łańcucha dostaw.

»  rejestrowanie zamówień od odbiorców i do dostawców. Automatyczne generowanie zamówień do dostawców na podstawie analizy sprzedaży, bieżących zamówień odbiorców, terminów dostaw i najlepszych cen,

»  transfery z zamówień na faktury i dokumenty zakupu,

»  bilansowanie zamówień ze stanami,

»  rozliczenie wykonania zamówień,

»  planowanie zakupów i sprzedaży, kontrola realizacji planów,

»  obsługa dostaw dla supermarketów,

»  generowanie cenników i obsługa zamówień przez Internet.

 

Oferty i umowy

Szybkie przygotowanie ofert dla klientów, generowanie typowych umów, rejestrowanie ofert dostawców

System ma kilkadziesiąt gotowych formularzy, ofert, umów.

 

Kontrahenci

Utrzymanie informacji o dostawcach, odbiorcach, potencjalnych klientach

»  rejestrowanie informacji niezbędnych do VAT, teleadresowych, bankowych,

»  notowanie dodatkowych danych o kontrahencie i sprawach z nim związanych,

»  kilkanaście gotowych formularzy: upoważnienia, deklaracje wekslowe, nadruki na koperty również wielokolumnowe.

 

Cenniki, kalkulacja cen, oferty

Kompletna informacja o towarach i cenach

»  swobodne określanie systemu kodowania towarów, nazw, opisów, jednostek miary (podstawowej z przeliczeniem na kg, opakowania zbiorczego, palet, minimów logistycznych),

»  wydruki ofert w różnych układach: z możliwością wyboru grup towarowych, z uwzględnieniem wszystkich towarów lub tylko będących w obrocie,

»  dowolna ilość grup cenowych, wyliczanie cen wg marż hurtowych i detalicznych, kursów walut i cen dewizowych,

»  definiowanie własnych wzorów na wyliczanie cen sprzedaży,

»  możliwość opracowania dowolnych zestawień z cennika,

»  wydruk nalepek na towary. Znakowanie towarów z użyciem kodów kreskowych,

» generowanie katalogów w formacie HTML do publikacji w Internecie.


Księgowość

Prowadzenie ksiąg handlowych

»  definiowalny plan kont i rejestry (dostarczamy: przykładowy plan kont, wzory automatycznych księgowań i rejestrów),

»  definiowalne okresy obrachunkowe (dowolna ilość i dowolny początek okresu),

»  wprowadzanie dokumentów z dowolnego otwartego okresu, bez konieczności księgowania i zamykania poprzednich,

»  wszystkie zestawienia i analizy z uwzględnieniem lub bez uwzględnienia wprowadzonych – lecz nie zaksięgowanych dokumentów,

»  księgowanie wszystkich dokumentów (UWAGA: około 90% dokumentów w typowej firmie jest automatyczne księgowane z innych modułów programu),

»  zestawienia syntetyczne i analityczne wg kont lub rejestrów,

»  wydruki księgi głównej i dziennika,

»  prowadzenie budżetów kont i kontrola wykonania.

 

Kasy i Banki

Pełna obsługa i kontrola wszystkich przepływów gotówkowych w firmie

»  automatyczne wystawianie i numeracja dokumentów KP/KW do faktur, rachunków,

»  prowadzenie i wydruk kompletnego raportu kasowego, bankowego,

»  przyjmowanie zaliczek, wpłat kwotowych z automatycznym rozpisaniem na nierozliczone faktury kontrahenta.

Finanse i rozrachunki z kontrahentami

Narzędzia do kontroli, oceny i planowania przepływów finansowych

»  natychmiastowa informacja o obrotach i saldach z kontrahentami (w tym o obrotach za podany okres),

»  trzy metody prowadzenia rozrachunków: wg dokumentów, rozliczenie saldem, automatyczne dobieranie rachunków do zapłaty,

»  szybkie uzyskanie informacji o należnościach i zobowiązaniach, w tym przeterminowanych również w okresach zapadalności.

»  przewidywane wpływy finansowe i wydatki,

»  możliwość rejestrowania dokumentów przyszłych okresów np. przelewów wysłanych do banku lub do zrealizowania w określonym dniu,

»  wydruki przelewów bankowych, wezwań do zapłaty, wezwań do uzgodnienia sald.

 

Kadry i płace

Informacje o personelu i wynagrodzeniach. Współpraca z programem Płatnik

»  ewidencja pracowników, ich danych personalnych, wynagrodzeń,

»  definiowalne składniki płac,

»  wydruki umów o pracę, angaży, kart wynagrodzeń, świadectw pracy,

»  lista płac pracowników etatowych z rozliczeniem ZUS i podatków od wynagrodzeń,

»  ryczałty samochodowe, ewidencja delegacji,

»  ewidencja umów-zleceń (o dzieło), wydruk umowy i rachunku oraz ich rozliczanie,

»  możliwość samodzielnej zmiany zasad naliczania płac (np. przy zmianie przepisów),

»  współpraca z Płatnikiem.

 

Ewidencja wyposażenia

Rejestracja majątku firmy

»  prowadzenie ewidencji maszyn, urządzeń, innego wyposażenia bez względu na ich wartość,

»  możliwość utrzymania informacji o wszelkim wyposażeniu z określeniem miejsc użytkowania, osób odpowiedzialnych, wartości,

»  wydruk kartoteki: w całości, wg wartości przedmiotów, z wyłączeniem niektórych pozycji.


Obsługa produkcji

Planowanie i rozliczanie zużycia surowców. Kalkulacja cen wyrobów

System obsługuje produkcję: zleceniową, ciągłą, recepturową, na zamówienia. Składa się z trzech części:

»  automatycznej generacji dokumentów zużycia surowców na podstawie kartoteki technologii lub receptury,

» planowania produkcji, bilansowania potrzeb materiałowych, kontroli ilości i wartości produkcji, konfrontowania zleceń produkcyjnych z zamówieniami od odbiorców i do dostawców,

»  kontroli zużycia surowców na wyroby z porównaniem kalkulacji ceny planowanej z rzeczywistą.

Współpraca z modułem zamówień. Pełna obsługa łańcucha dostaw.

 

Analizy wyników ekonomicznych

Strategiczne informacje o zysku, strukturze obrotów, dostawcach i odbiorcach

»  analizy zakupów, sprzedaży i poziomu zapasów,

»  śledzenie popytu na poszczególne towary w dowolnym okresie,

»  najlepsze produkty,

»  najlepsi klienci,

»  preferencje klientów,

»  prognozy sprzedaży i ocena zapotrzebowania na towary,

»  analizy zyskowności w zadanym okresie wg asortymentów, dokumentów sprzedaży, regionów, przedstawicieli, sprzedawców, zleceń lub projektów,

» analizy wg kontrahentów (z możliwością określenia dowolnego okresu czasu, również w okresach porównywalnych),

»  eksport danych i dodatkowe analizy w EXCEL-u.

 

Moduły dodatkowe:

Import i eksport danych dla firm wielo oddziałowych

»  definiowalne zasady przenoszenia danych, synchronizacja i kontrola zgodności baz danych,

»  współpraca z systemami sprzedaży ruchomej.

»  praca on-line na terminalach w sieciach rozległych.

Wielowalutowość we wszystkich modułach. Obsługa składów celnych.

»  faktury eksportowe,

»  dostawy z importu i ze składów celnych,

» dostawy w ramach UE, INTRASTAT, HACCP

»  rozliczenie magazynów w cenach dewizowych z obliczeniem różnic kursowych,

»  kalkulacja cen dewizowych,

»  rozrachunki w zł i dewizach

 

Moduł dla superoperatora systemu

Jeśli potrzebujesz coś zmienić to możesz

»  modyfikacje i uzupełnienia w standardowo zainstalowanych: parametrach, stałych, słownikach,

»  możliwość tworzenia własnych zestawień lub zmian w istniejących formularzach,

»  definiowanie własnych wzorców dokumentów,

»  blokowanie dostępu do niektórych danych, określanie dodatkowych kontroli,

»  zmiana w opisie POMOC, makrodefinicjach sterujących wykonaniem modułów.